O nama

Materijali za III vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva

Dokumenti
Obavještenje o promjeni pravne forme Društva pdf 53.5 kB
Ovlaštenje za vođenje Skupštine pdf 21.1 kB
Odluka o sazivanju III vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva pdf 52.2 kB
Izvještaj i preporuka UO pdf 137.3 kB
6. Prijedlog Odluke o imenovanju direktora d.o.o. pdf 35.9 kB
5. Prijedlog odluke o razrješenju članova UO pdf 31.6 kB
4. Prijedlog Odluke o osnivanju d.o.o. - Osnivački akt u prilogu pdf 377.8 kB
3. Prijedlog Odluke o promjeni pravne forme pdf 223.9 kB

Odluke i zapisnik sa XXI sjednice Skupštine akcionara

Dokumenti
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. pdf 31.8 kB
Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2020. pdf 37.0 kB
Odluka o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. pdf 28.9 kB
Odluka o verifikaciji kooptacije izvršnog člana Upravnog odbora pdf 36.5 kB
Odluka o verifikaciji kooptacije neizvršnog člana Upravnog odbora pdf 37.3 kB
Zapisnik sa XXI redovne godišnje sjednice Skupštine Akcionara MIRA a.d. Članica KRAŠ grupe pdf 487.1 kB
Odluka o izboru nezavisnog revizora Društva za poslovnu 2020. pdf 30.6 kB
Odluka o prihvatanju Revizorskog uizvještaja o izvršenoj reviziji pdf 29.2 kB
Odluka o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u poslovnoj 2020. pdf 32.4 kB

Odluke i izvještaji za XXI sjednicu Skupštine akcionara

Dokumenti
Odluka o sazivanju XXI godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva pdf 57.3 kB
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu pdf 34.4 kB
Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu pdf 38.2 kB
Odluka o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji pdf 30.8 kB
Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2020. godini pdf 160.3 kB
Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu pdf 30.6 kB
Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2020. godini pdf 33.7 kB
Odlukao izboru nezavisnog revizora Društva za poslovnu 2021. godinu pdf 31.6 kB
Odluka o verifikaciji kooptacije neizvršnog člana Upravnog odbora pdf 38.6 kB
Oluka o verifikaciji kooptacije izvršnog člana Upravnog odbora pdf 38.2 kB

O nama